Regulamin toru

I. Postanowienia ogólne.
1. Definicje:

 Gokart - pojazd samochodowy stanowiący przedmiot odpłatnego oddania do używania
 Oddanie do używania – przeniesienie posiadania z prawem używania, uzależnionym od uiszczenia opłaty za używanie i pod warunkiem respektowania zasad używania opisanych w niniejszym Regulaminie oraz wskazówek Organizatora;
 Opłata - należność uiszczona przez Uczestnika Organizatorowi za używanie Gokarta, zgodnie z cennikiem Organizatora;
 Organizator - przedsiębiorca działający pod nazwą ICF SP. Z O.O. bądź inna upoważniona osoba fizyczna;
 Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady oddawania do odpłatnego używania Gokartów;
 Tor - wyznaczony i oznaczony teren przeznaczony do jazdy Gokartami, położony w Rzeszowie, przy ul. Reja 12;
 Szkoda - uszczerbek majątkowy na osobie lub mieniu;
 Uczestnik - osoba fizyczna, której Organizator oddał Gokart do używania, także w celu umożliwienia mu jazdy po Torze.
2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie muszą zapoznać się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.
3. Niniejszy Regulamin jest umieszczony w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników w Rzeszowie przy ulicy Reja 12 na terenie Toru.

II. Obowiązki i uprawnienia Organizatora
1. Organizator zobowiązany jest do utrzymywania Toru, Gokartów oraz pozostałego sprzętu w stanie zapewniającym Uczestnikom bezpieczną jazdę, jednakże organizator zastrzega sobie możliwość nie używania flag sygnalizacyjnych podczas wyścigów.
3. Organizator uprawniony jest do:
- żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek osoby, pod rygorem nie oddania jej gokarta do używania;
- w razie zajścia kolizji – do zatrzymania ruchu gokartów i ich natychmiastowego odebrania Uczestnikom;
- w razie nie stosowania się przez Uczestnika do poleceń Organizatora lub w razie naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu – do odebrania Gokarta bez zwrotu uiszczonej opłaty;
- decydowania o liczbie uczestników przebywających jednocześnie na Torze, ustalania odstępu czasu pomiędzy rozpoczynającymi używanie Gokartów oraz kolejności jazdy Uczestników;
- w razie zajścia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, w szczególności w razie uzasadnionego podejrzenia Organizatora, że dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – do nieoddania Gokarta do używania lub do jego odebrania bez zwrotu uiszczonej opłaty;
- w przypadku uszkodzenia Gokarta przez Uczestnika – do odmowy udostępnienia Uczestnikowi Gokarta zastępczego. W razie, gdy Uczestnik przed rozpoczęciem jazdy zgłosi awarię Gokarta, Organizator niezwłocznie udostępni Uczestnikowi pojazd zastępczy, chyba, że awaria jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

III. Obowiązki uczestnika.
1. Na terenie Toru Uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, a także poleceń wydawanych za pomocą flag sygnalizacyjnych, których znaczenie określa niniejszy Regulamin.
2. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów:

- przed wejściem do pojazdu – posiadania odpowiedniego do jazdy obuwia, oraz zabezpieczenia wszystkich części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.), które mogłyby utrudniać używanie Gokarta lub których nie zabezpieczenie mogłoby narazić na szkodę jego lub Organizatora (w szczególności mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu). Dotyczy to także długich włosów, które należy związać;
- pozostawania w kasku ochronnym przez cały czas używania Gokarta, aż do wyraźnego zezwolenia Organizatora na jego zdjęcie;
- używania Gokarta wyłącznie do jazdy, zgodnej z kierunkiem wyznaczonym przez Organizatora;
- rozpoczęcia używania Gokarta dopiero po uprzednim sygnale;
- przestrzegania absolutnego zakazu wysiadania z Gokarta w trakcie trwania jazdy (wyścigu);
- przestrzegania zakazu potrącania innych Gokartów
- zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania do Gokarta, jazdy po Torze oraz wysiadania z Gokarta;
- zachowania szczególnej ostrożności na jednostkę napędową znajdującą się w tylnej prawej części Gokarta obok siedzenia, która w razi jej dotknięcia może powodować oparzenia skóry;
- w przypadku zajścia kolizji lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej zatrzymaniem Gokarta, Uczestnik zobowiązany jest do zaprzestania dalszej jazdy i oczekiwania na dalsze instrukcje Organizatora;
- natychmiastowego wykonania każdego polecenia Organizatora, w szczególności zakończenia używania Gokarta i
opuszczenia Toru lub zjechania Gokartem do miejsca mu wskazanego;
- informowania Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach w Gokarcie.

IV. Warunki używania gokarta.
1. Gokarta może używać osoba, która:
- ukończyła 13 lat i której wzrost wynosi co najmniej 140 cm.
- uiści opłatę zgodną z cennikiem ustalonym przez Organizatora
- zapozna się z Regulaminem i zobowiąże się do jego przestrzegania
- przestrzega Regulaminu i poleceń Organizatora
Osoby, które nie ukończyły lat 13 mogą używać Gokarta wyłącznie po złożeniu przez ich przedstawiciela ustawowego pisemnej zgody, która oprócz zezwolenia na późniejsze używanie Gokarta obejmować będzie także akceptację Regulaminu. Złożenie pisemnej zgody przez przedstawiciela ustawowego następuje w obecności Organizatora i ma miejsce przed pierwszym oddaniem Uczestnikowi Gokarta w używanie. Wzór pisemnej zgody, o której mowa powyżej dostępny jest u Organizatora.
2. Organizator odmówi Uczestnikowi prawa używania Gokarta w przypadku:
- uzasadnionego podejrzenia pozostawania przez uczestnika pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na czas reakcji lub w razie istnienia okoliczności mogących negatywnie wpłynąć na sposób jazdy kierującego 
- nie stosowania się Uczestnika do przepisów regulaminu określonych w pkt. III – Obowiązki Uczestnika

V. Odpowiedzialność Organizatora oraz Uczestnika.
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikom, o ile pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z zawartą umową o oddanie Gokarta do odpłatnego używania.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
3. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe powstałe w związku z posiadaniem prawa do używania Gokarta na terenie Toru oraz poza nim, będące wynikiem jego własnych działań lub zaniechania.
4. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Uczestnika oraz Organizatora określają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu Cywilnego.

VI. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest oddanie Uczestnikowi Gokarta do odpłatnego używania

VII. Znaczenie flag sygnalizacyjnych:


Znaczenie flag sygnalizacyjnych